• انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
    فرمت قابل قبول JPG و حداکثر حجم مجاز 2MB می باشد