Sonic Superstars

جدیدترین محصول سگا که در Gamescom 2023 معرفی شد.بله sonicsuperstar

که طرفداران فراوانی از پیر و جوان در دنیا دارد و همهخ مشتاقانه منتظر انتشار بازی هستند.