جزییات و تصاویری از دشمنان در بازی Star Wars Jedi: Survivor منتشر شد
جزییات و تصاویری از دشمنان بازی Star Wars Jedi: Survivor منتشر شد

جزییات و تصاویری از دشمنان در بازی Star Wars Jedi: Survivor منتشر شد

جزییات و تصاویری از دشمنان بازی Star Wars Jedi: Survivor منتشر شد

هشت نوع حریف موضوعی ست که کارگردان طراحی و مدیر تولید در گفت و گویشان با IGN به ان پرداختند

درویدهای B1 در گروه مبتدی ترین سطح حریفان در Kobh قرار میگیرند که با دسته هایی بزرگ بازیکن را محاصره میکنند انها به مانند درویدهای فیلمها در خلق لحظادی شاد نقش دارند درویدهای B2 برای نبردهای تن به تن ساخته شده اند برای غلبه بر شما از موشک و انفجار استفاده میکنند و سخت تر از بین میروند در گوشه ای هم درویدهای BX با شمشیرهای ویبرو برای کشتنتان انتظار میکشد و از فاصله ای نزدیک حمله میکنند

جزییات و تصاویری از دشمنان بازی Star Wars Jedi: Survivor منتشر شد

نابودگر صفتی ست که به عنوان نام دوم بر روی درویدکا گذاشته شده که برای مبارزه به ابزاری خاص یعنی سپرهای حبابی شکل مجهز شده اند و اسلحه های سنگین در دست دارند اگر بدنبال حریفی سطح بالاتر میگردید به سراغ Magna guard IG-100 بروید که وظیفه اش در محافظت از ژنرال گریوس خلاصه شده در این میان درویدهایی هم اشنا به نظر میرسند که از فیلم Star wars rebels امده اند که  با قرارگرفتن در سه دسته به چوب و موشک پتک و تفنگ دسترسی دارند طبق ادعای شیشیدو انها با حملاتی کشنده به یکباره  بر سر بازیکن خراب میشوند طوری که به یکباره شوکه شود

د هراس هم برای توصیف قدرتشان اضافه میکند جدا کردن یکی از اعضای بدنشان زمینه مرگشان را فراهم نکرده و همچنان حمله میکنند تنها درویدهای Sentry DT از بازیهای قبل نیامده و Security enforcer KX هم از نسخه ی Fallen order را در میدان داریم اما نه در جایگاه اخرین دشمن

Shield tropper فهرست حریفان را تکمیل کرده که به راحتی از بین نخواهند رفت