رده بندی ESRB بازی Star wars jedi : survivor مشخص شد

رده بندی Star wars jedi : survivor مشخص شد

رده بندی ESRB بازی Star wars jedi : survivor مشخص شد

رده بندی بازی Star wars jedi : survivor مشخص شد

فقط دو ماه دیگر به عرضه ی بازی Star wars jedi : survivor مانده و EA  و Respawn entertainment حسابی درگیر مراحل پایانی توسعه ی بازی هستند یکی از این فعالیتها مربوط به تعیین رده بندی سنی بازی میباشد

که ESRB برعهده اش گرفته همانطور که فکر میکردیم مانند نسخه ی پیشین در دسته ی T for teen  قرار گرفت

رده بندی ESRB Star wars jedi : survivor مشخص شد

یعنی نوجوانان یا افرادی با سن بیشتر مجاز به تجربه ی بازی خواهند بود!

هیئت رده بندی نرم افزار سرگرمی معمولا ابتدا از نزدیک بودن به عرضه ی بازی مطمئن شده و بعد به رده بندی میپردازند که نشانه ی خوبیست!

یعنی به احتمال زیاد بازی تاخیر نخواهد داشت و در همان تاریخ تعیین شده منتشر خواهد شد

برای اطلاع از داستان بازی میتوانید به مقاله( Star wars jedi : survivor داستانی تاریکتر و عمیق تری را روایت میکند) مراجعه کنید