The legend of Zelda : tears of the kingdom از ویژگیهای انلاین بهره میبرد

The legend of Zelda : tears of the kingdom از ویژگیهای انلاین بهره میبرد

بازی The legend of Zelda : tears of the kingdom از ویژگیهای انلاین بهره میبرد

یکی از کاربران از سمت انجمن Reddit جدیدا عکسی از جلد بازی  The legend of Zelda : tears of the kingdom

را به اشتراک گذاشته که هواداران را از جزییاتی  مانند امکان انلاین بودن بازی مطلع  میکرد

البته معلوم نیست که انلاین بودن کدام گزینه بوده میتواند منظور ذخیره های ابری باشد یا تابلوی امتیازات یا چیزهای دیگر در هر صورت نینتندو هنوز واکنشی نشان نداده